Privacy beleid

Privacy statement  – Gamma Communications Benelux

Artikel 1: Inleiding

Gamma Communications Benelux B.V. (hierna te noemen: Gamma Communications Benelux) verwerkt bij de uitvoering van haar Diensten gegevens. Deze gegevens betreffen persoons-, verkeers- en locatiegegevens van Contractant en van de feitelijke Gebruiker van de Dienst. De gegevens worden hierna gezamenlijk genoemd: de Gegevens. Indien nodig voor het onderscheid worden zij elk afzonderlijk genoemd. Gamma Communications Benelux verklaart hierbij zorgvuldig met de Gegevens om te zullen gaan en zich te conformeren aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die in het kader van privacybescherming van belang is, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (VG) en de Telecommunicatiewet. Gamma Communications Benelux heeft in deze privacyregeling haar beleid opgenomen betreffende de verwerking van de Gegevens. Onder verwerken valt onder meer het verzamelen, opslaan, bewaren en het doorgeven van Gegevens.

Deze privacyregeling is een aanvulling op de bepalingen die in de Algemene Voorwaarden van Gamma Communications Benelux in het kader van de bescherming van de privacy zijn opgenomen. Gamma Communications Benelux behoudt zich het recht voor om de bepalingen uit de privacyregeling te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, dan zal dit kenbaar worden gemaakt middels een bericht op de website.

Artikel 2: Welke Gegevens worden verzameld en verwerkt?

Persoonsgegevens: persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Persoonsgegevens zijn te verdelen in Gebruikersgegevens, Verkeersgegevens en Locatiegegevens.

 • Gebruikersgegevens: onder gebruikersgegevens wordt onder meer verstaan: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), nationaliteit en bankrekeningnummer(s), inlognaam en wachtwoord indien gebruik wordt gemaakt van een persoonlijke digitale omgeving;
 • Verkeersgegevens: Als u gebruik maakt van onze diensten, verwerkt Gamma Communications Benelux ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn kort samengevat gegevens die nodig zijn om bel- en internet- en televisieverkeer over een netwerk te vervoeren. In dat kader worden verkeersgegevens verwerkt en opgeslagen. Onder verkeersgegevens wordt onder meer verstaan:

(i) vaste en mobiele telefoniegegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van de verbinding, uw eigen telefoonnummer en het telefoonnummer van degene met wie u belt, technische identificatiegegevens, IMSI- en IMEI-nummers, het aantal signalen dat uw telefoon uitzendt, locatiegegevens die nodig zijn om belverkeer over een netwerk te vervoeren;

(ii) internetgegevens zoals datum, het tijdstip, de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), e-maildienst, de applicatieserver waarmee apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over het netwerk, datavolume, de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen) en locatiegegevens die nodig zijn om internetverkeer over een netwerk te vervoeren; Verkeersgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd zodra zij niet langer nodig zijn ten behoeve van de overbrenging van communicatie, onverminderd artikel 11.5 tweede, derde en vijfde lid van de Telecommunicatiewet. Dat betekent dat de verkeersgegevens door Gamma Communications Benelux zullen worden verwijderd of geanonimiseerd indien deze niet meer voor de bedrijfsdoeleinden nodig zijn.

 • Locatiegegevens: onder locatiegegevens wordt onder meer verstaan met welke zendmast verbinding is gemaakt (bij mobiele verbindingen) en de locatie van de vaste aansluiting. Locatiegegevens geven bijvoorbeeld de locatie van mobiel of tablet aan. Om ervoor te zorgen dat u op elk moment gebruik kan maken van onze diensten verwerken wij automatisch uw locatiegegevens. Deze gegevens worden ook opgeslagen zolang wettelijk is toegestaan en zolang noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de locatiegegevens worden verwerkt. Dat betekent dat locatiegegevens door Gamma Communications Benelux zullen worden verwijderd of geanonimiseerd indien deze niet meer voor de bedrijfsdoeleinden nodig zijn.

Artikel 3: Doeleinden verwerking Gegevens

Gamma Communications Benelux verwerkt de Gegevens voor de volgende doeleinden, waarbij Gegevens in bepaalde gevallen aan derden kunnen worden verstrekt:

 • Gegevens (zijnde gebruikersgegevens, verkeersgegevens en locatiegegevens) ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die tussen Gamma Communications Benelux en Contractant voor een Dienst en/of aanvullende Dienst is gesloten. Zonder verwerking van de Gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren. Gamma Communications Benelux verstrekt gebruikersgegevens aan netwerkexploitanten onder andere om:

o de Aansluiting te activeren;

o de Aansluiting te laten blokkeren. Verkeersgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd zodra zij niet langer nodig zijn ten behoeve van de overbrenging van communicatie, onverminderd artikel 11.5 tweede, derde en vijfde lid van de Telecommunicatiewet.

 • ten behoeve van de facturering van de door de Contractant verschuldigde bedragen zullen gebruikersgegevens, verkeersgegevens en locatiegegevens worden verwerkt;
 • indien van toepassing voor betalingen, voor interconnectie en bijzondere toegang zullen gebruikersgegevens, verkeersgegevens en locatiegegevens worden verwerkt;
 • gebruikersgegevens ten behoeve van de debiteurenadministratie van Gamma Communications Benelux;
 • ten behoeve van wettelijke verplichtingen, waaronder voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Gamma Communications Benelux zal in een dergelijk geval gebruikersgegevens, verkeersgegevens en locatiegegevens aan de opsporingsdiensten kunnen verstrekken;
 • ten behoeve van een kredietwaardigheidsonderzoek van Contractant. Ten behoeve van het kredietwaardigheidsonderzoek kan Gamma Communications Benelux de gebruikersgegevens aan een derde verstrekken, die dit onderzoek voor Gamma Communications Benelux zal uitvoeren;
 • ten behoeve van incassodoeleinden. Indien de betalingsverplichtingen door een Contractant niet worden nagekomen, kan Gamma Communications Benelux de gebruikersgegevens aan een derde/incasso-organisatie verstrekken, die de incasso voor Gamma Communications Benelux zal uitvoeren;
 • ten behoeve van geschillen tussen Gamma Communications Benelux en Contractant en/of Gebruiker. Gamma Communications Benelux kan hiertoe gebruikersgegevens, verkeersgegevens en locatiegegevens aan een derde verstrekken, zoals rechterlijke instanties, geschillencommissies en mediators;
 • ten behoeve van marketingdoeleinden. Na verkregen voorafgaande toestemming van de Gebruiker en/of Contractant kan Gamma Communications Benelux de gebruikersgegevens, verkeersgegevens en locatiegegevensgebruiken ten behoeve van haar eigen marktonderzoek en verkoopactiviteiten;
 • teneinde Contractant te kunnen informeren over de verkeersgegevens van Contractant en/of van Gebruiker en/of degene die met gebruikmaking van de met Contractant tot stand gekomen Overeenkomst gebruik heeft gemaakt van de Dienst of aanvullende Dienst. Verkeersgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd zodra zij niet langer nodig zijn ten behoeve van de overbrenging van communicatie, onverminderd artikel 11.5 tweede, derde en vijfde lid van de Telecommunicatiewet;
 • ten behoeve van vermeldingen in algemene telefoongidsen en nummerinformatiediensten voor zover Contractant daartoe voorafgaand toestemming heeft verleend.

Artikel 4: Rechten

 • Recht op inzage Gegevens

o Er bestaat recht op inlichtingen aan de Contractant en/of Gebruiker van wie Gegevens door Gamma Communications Benelux zijn verwerkt, tenzij een geheimhoudingsplicht uit hoofde van een wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat. Bij Gamma Communications Benelux kan schriftelijk worden aangevraagd welke Gegevens van de Contractant en/of Gebruiker zijn verwerkt en voor welk doel deze door Gamma Communications Benelux worden gebruikt en aan derden worden verstrekt. Het recht op inzage betreft alleen iemands eigen Gegevens. Mensen hebben dus geen recht op informatie over anderen.

Het verzoek om inzage dient schriftelijk aan de Klantenservice (email: info@gammacommunications.nl, tel: 088 500 5010) van Gamma Communications Benelux te worden gericht. Gamma Communications Benelux is gerechtigd aan de beantwoording van het verzoek kosten in rekening te brengen zoals wettelijk geregeld in het Besluit kostenvergoeding betrokkene Wbp;

 • Recht op correctie Gegevens

o De Contractant en/of Gebruiker van wie Gamma Communications Benelux Gegevens heeft verwerkt, is gerechtigd deze te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift door Gamma Communications Benelux zijn verwerkt. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek aan de Klantenservice van Gamma Communications Benelux te worden gezonden.

 • Recht van verzet tegen het gebruik van Gegevens

o De Contractant en/of Gebruiker waarvan Gamma Communications Benelux Gegevens heeft verwerkt, heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van Gamma Communications Benelux van deze Gegevens voor marketingdoeleinden die niet zijn gericht op de eigen Diensten en Aanvullende Diensten van Gamma Communications Benelux. Dit bezwaar dient schriftelijk te worden gericht aan de Klantenservice van Gamma Communications Benelux.

o Contractant heeft het recht om de Calling Line Identification gegevens doorstroom naar derden te blokkeren. Calling Line Identification zorgt ervoor dat het oproepnummer aan de aangeroepen nummer (derde) wordt verstrekt. Contractant kan de functie nummerherkenning op zijn telefooncentrale uitschakelen. Indien Contractant niet van deze mogelijkheid gebruik maakt zal het oproepende nummer worden doorgegeven. Gegevens van het oproepende nummer zullen evenwel te allen tijde aan beheerders van een alarmnummer voor politiediensten of justitie worden doorgegeven. Op een verzoek of bezwaar in dit artikel, zal Gamma Communications Benelux binnen vier weken schriftelijk reageren. Contractant heeft te allen tijde het recht om de door hem verstrekte toestemming voor gegevensverwerking door Gamma Communications Benelux in te kunnen trekken. Voor de nieuwsbrief kan de Contractant zich ook eenvoudig afmelden middels de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief.

Artikel 5: Overige informatie

Gamma Communications Benelux bewaart de Gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor facturatie en andere doeleinden, voor zover wettelijk is toegestaan. Gamma Communications Benelux legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van de Gegevens te voorkomen. De Gegevens zijn slechts toegankelijk voor personen die daar bevoegd toe zijn en worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Artikel 6: Correspondentie

Correspondentie aangaande uw privacy bij het gebruik van telecommunicatiediensten van Gamma Communications Benelux kunt u sturen naar:

Bezoekadres

Gamma Communications Benelux B.V.

Krijgsman 12 – 14

1186 DM Amstelveen

 

Postadres

Gamma Communications Benelux B.V.

T.a.v. de Klantenservice

Postbus 9096

1180 MB Amstelveen

 

E-mailadres klantenservice: info@gammacommunications.nl